Téma konference
Koncepce Smart Cities a komponenta C.4. Dopravní infrastruktura a mobilita uzpůsobená pro lidi

Téma konference je postavená na Koncepci Smart Cities, komponentu C4. Dopravní infrastruktura a mobilita uzpůsobená pro lidi.

Konference tak nepřináší nové informace, jen je důsledně interpretuje. Všímá si detailů, kterých si možná mnozí nevšimli.  Dokument si můžete stáhnout zde.

Zajištění dopravní infrastruktury pro lidi, ne pro auta, znamená prosazení základního principu mobility, tedy pohybu obyvatel bez větších zábran. Postupně dochází ke změně chápání mobility a dopravní infrastruktury za účelem dosažení kvalitního života pro všechny obyvatele (včetně zranitelných skupin, jakými jsou děti, senioři a seniorky, ženy, pečující osoby a osoby s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace) a vytvoření k tomu vhodného prostoru v obcích, městech a regionech, což je jednou ze zásadních společenských proměn.

Souvisí s otázkami, zda je skutečně třeba za prací dojíždět, do jaké míry využívat individuální automobilovou dopravu či jak omezit negativní dopady spojené s přepravou zboží prostřednictvím zkracování dodavatelských řetězců a podporou lokální ekonomiky.

Pokud jde o intravilán, je tento přístup k dopravě realizován jen v určitém počtu měst a obcí, většinou souvisí s tvorbou plánů udržitelné městské mobility (PUMM) a snahou o snížení zátěže ovzduší z dopravy. Velkou příležitostí pro další rozšíření konceptu je Koncepce městské a aktivní mobility, která byla schválena vládou v lednu 2021. Její plná podpora je součástí úsilí o SMART řešení. Dopravní infrastruktura má zásadní vliv na kvalitu životního prostředí. Zejména na krajské úrovni je proto nezbytné usilovat o optimalizaci dopravy a dopravní infrastruktury a rovněž podporu veřejné dopravy všude, kde je to možné.

Doporučení pro města vychází ze tří pilířů:

  • Dostupná dopravní infrastruktura odpovídající potřebám, bezpečná infrastruktura pro alternativní pohony a pro rozvoj nemotorové dopravy v obcích, městech a regionech, s ohledem na snižování emisí a dopad na klima.

  • Cílená komunikace s místními obyvateli umožňuje přijetí atraktivní alternativy v oblasti mobility s minimálními dopady na životní prostředí.

  • Veřejný prostor z pohledu dopravní infrastruktury a mobility je řešen ve strategických plánech a  plánech udržitelné městské mobility.